Ansprechpartner EDWW: Unterschied zwischen den Versionen

Aus VATSIM Germany
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
| [mailto:lars.bergmann@vatsim-germany.org lars.bergmann@vatsim-germany.org]
| [mailto:lars.bergmann@vatsim-germany.org lars.bergmann@vatsim-germany.org]
| 1357290
| 1357290
|-
| Senior Mentor
| [https://board.vatsim-germany.org/index.php?members/pascal-grotzke.67/ Pascal Grotzke]
|
| 1044887
|-
|-
| Mentor
| Mentor
Zeile 49: Zeile 54:
|
|
| 1381951
| 1381951
|-
| Mentor
| [https://board.vatsim-germany.org/index.php?members/pascal-grotzke.67/ Pascal Grotzke]
|
| 1044887
|-
|-
| Mentor
| Mentor

Version vom 8. September 2020, 15:08 Uhr

Funktion Name / PN (Bereichs) E-Mail Adresse VATSIM-ID
RG Leiter Sören Jung soeren.jung@vatsim-germany.org 1284448
RG Stellvertreter Johann Herrmann johann.herrmann@vatsim-germany.org 868653
Leitender Mentor Niklas Osbahr niklas.osbahr@vatsim-germany.org 1244675
Senior Mentor Sören Jung soeren.jung@vatsim-germany.org 1284448
Senior Mentor Lars Bergmann lars.bergmann@vatsim-germany.org 1357290
Senior Mentor Pascal Grotzke 1044887
Mentor Johann Herrmann johann.herrmann@vatsim-germany.org 868653
Mentor Sebastian Kramer 1289607
Mentor Maximilian Antzack 1381951
Mentor Jonas Richter 1288133
Mentor Chris Gutierrez 1279468
Event Leiter Andreas Kurtztisch event.edww@vatsim-germany.org 964097
Event Mitarbeiter Jonas Dold event.edww@vatsim-germany.org 1267411
NAV Leiter Sebastian Kramer nav.edww@vatsim-germany.org 1289607
NAV Mitarbeiter Niklas Osbahr nav.edww@vatsim-germany.org 1244675
NAV Mitarbeiter Pascal Grotzke nav.edww@vatsim-germany.org 1044887
NAV Mitarbeiter Chris Gutierrez nav.edww@vatsim-germany.org 1279468
NAV Mitarbeiter Ben Osinski nav.edww@vatsim-germany.org 1422719
Wiki-Mitarbeiter Andreas Kurtztisch 964097
Wiki-Mitarbeiter [VACANT]
Wiki-Mitarbeiter [VACANT]